Устав

Обновена: 25.01.2024 | 17:01 ч.

Международен приятелски кръг на Германския съюз на астролозите (DAV) в България


НАИМЕНОВАНИЕ И СТАТУТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 1.1

Наименованието „Международен приятелски кръг на DAV в България” е дадено в писмо от 5 февруари 2010 г. от Христоф Шуберт-Велер от името на Германския астрологичен съюз (DAV) и като негов Първи председател.

Наименованието „Международен приятелски кръг на DAV в България” е патентовано като запазен знак (печата на сдружението) и наименование и е собственост на „Арос груп” ООД.

Чл. 1.2

„Международен приятелски кръг на DAV в България” е сдружение на работещите съгласно научните принципи астролози, както и на лица, съпричастни към астрологичната и номерологичната наука, и хора, които искат да насърчават и подпомагат тяхното развитие и астрологичните и номерологичните изследвания, приятели на астрологията.

„Международен приятелски кръг на DAV в България” има право да приема и ръководи членове, живеещи извън Германия, независимо от тяхната националност.

„Международен приятелски кръг на DAV в България” съответства на регионално дружество на DAV на територията на Германия.

СЕДАЛИЩЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 2
Седалището на сдружението, развиващо се под фирменото управление на „Арос груп” ООД с управител Светлана Тилкова и фирмена регистрация № 7421/2005 на СГС, фирмено отделение, е град София, ул. „Московска” № 29, България.

ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 3

Целите на сдружението са:

1. Стимулиране на упражняваната според научните принципи астрология посредством изследвания, обучение и работата с обществеността;
2. Защита интересите на астролозите, работещи съобразно научните принципи;
3. Насърчаване на връзките с физически и юридически лица в страната и чужбина с цел взаимна обмяна на опит и сътрудничество в областта на научната астрология.

ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

Чл. 4.1

Сдружението работи за навлизането и използването на астрологичните и номерологичните знания във всички сфери на материалния и духовния живот в Република България. Общественополезните цели на сдружението са в съзвучие със законодателството и данъчното облагане на Република България. Установената от устава цел се осъществява чрез научни изследвания, обучение и образование, както и чрез информиране на обществеността.

Чл. 4.2

Дейността на сдружението е безкористна: то не преследва на първо място собствени икономически цели.

Чл. 4.3

Средствата на сдружението могат да се използват само за определените от устава цели. Членовете на сдружението не получават субсидии от средствата на сдружението. Никой от учредителите и членуващите в сдружението няма право да се облагодетелства чрез разходи, които са чужди на неговите цели.

СТОПАНСКА ГОДИНА

Чл. 5

Стопанската година на сдружението е календарната година.

ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО

Чл. 6.1

Сдружението се състои от:

 • учредители (чл. 7);
 • съучредители (чл. 8);
 • редовни членове (чл. 9);
 • сертифицирани членове (чл. 10);
 • почетни членове (чл. 11);

Чл. 6.2

Получаването на членство като редовен член изисква подаването на писмено заявление съгласно формуляр-образец, отправено към Първия председател на „Международен приятелски кръг на DAV в България ” Светлана Тилкова. Одобрението на Първия председател и последващото заплащане на членски внос (чл. 20) определя членството като редовно.

УЧРЕДИТЕЛИ

Чл. 7.1

Учредители на „Международен приятелски кръг на DAV в България” са, от една страна, Германският астрологичен съюз и неговият Първи председател към 2010 г. – Христоф Шуберт-Велер, и от друга страна, Светлана Тилкова – Алена, член на DAV, живеещ в България. Учредяването е с дата 5 февруари 2010 г.

СЪУЧРЕДИТЕЛИ

Чл. 8.1

Съучредители са всички, присъствали на Учредителното събрание членове на сдружението, одобрени от Първия председател и заплатили членски внос. Съучредители са всички, подписали се в учредителния протокол. Съучредителите са редовни членове на сдружението.

РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 9.1

Редовен член може да стане всяко физическо лице, което иска да работи за целите на сдружението и е навършило 16 години. Редовни членове могат да станат и юридически лица, които искат да работят за целите на сдружението.

Чл. 9.2

Решението за приемането на редовните членове се взема от председателя на сдружението и след негово писмено съгласие. Отказът на Първия председател да приеме за член в сдружението определено лице не подлежи на гласуване. Ако Първият председател има съмнения относно приемането на някого в сдружението, той съобщава за тези съмнения на другите членове и на първото общо събрание кандидатурата се подлага на гласуване. Решението се взима с обикновено мнозинство.

Чл. 9.3

Всеки редовен член има правото по време на своето членство в съюза при публикации и с цел реклама да използва наименованието „Международен приятелски кръг на DAV в България, р. ч.”. В тези случаи е необходимо да бъде назовано цялото име (име и презиме) на члена на съюза. Всъщност това е предпоставка, че съответният редовен член приема реда и указанията за упражняване на астрологическа дейност, ще подпише клетва, както и че е навършил 25 години.

СЕРТИФИЦИРАН ЧЛЕН

Чл. 10.1

Сертифициран член е онзи, който като редовен член е положил изпита на съюза съгласно реда за провеждането на изпита. Изпитът на съюза може да бъде положен едва след навършването на 25-годишна възраст. Подробностите се уреждат от приетия от Управителния съвет със съгласието на Общото събрание ред за провеждането на изпита.

Чл. 10.2

Всеки сертифициран член има право по време на членството си в съюза при заниманията си по астрология, професионално или любителски, да използва наименованието „Сертифицирана астроложка СА/Сертифициран астролог СА”. Позоваването на тази специфична за съюза титла при публикации и с цел реклама е право само на сертифицираните членове на сдружението. Освен това е необходимо да бъде назовано и пълното име (име и презиме) на сертифицирания член.

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ

Чл. 11.1

Личностите, които са показали особени заслуги към научната астрология, могат да бъдат избрани за почетни членове.

Чл. 11.2

Почетното членство се присъжда от Общото събрание на съучредителите. Необходимо е представянето на обосновано писмено предложение от най-малко двама членове и съгласието на всички членове на Управителния съвет. Общото събрание взема решение с 2/3 мнозинство. В случай че някой от съучредителите е възпрепятстван да присъства на Общото събрание на съучредителите, предоставя своето мнение в писмен вид. Всички съучредители, присъстващи при гласуването на почетно членство, изразяват своето становище с явен глас.

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 12.1

Органи на сдружението са:

 • Общото събрание;
 • Общото събрание на съучредителите;
 • Управителният съвет;

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 13. 1

В Общото събрание не се допуска някой от членовете да бъде представян от други лица. Общото събрание е меродавно по следните въпроси:

а. Одобряване на проектобюджета за следващата стопанска година; приемане отчетния доклад на Управителния съвет;
б. Определяне размера на членския внос
в. Избор и освобождаване на секретаря на Управителния съвет;
г. Вземане на решения за промяна на устава, за одобрение на реда и за провеждане на изпита;
д. Вземане на решения за обжалване на решение на Управителния съвет за изключване на член на сдружението;
е. Вземане на решения по въпроси, представени на Общото събрание от Управителния съвет;
ж. Правото на членовете да отправят пред Общото събрание запитвания и по други въпроси остава неприкосновено.

ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14. 1

Първият председател, съучредителите, сертифицираните и почетните членове разполагат с неограничено право на гласуване (право на пълен глас).

Чл. 14.2

Редовните членове разполагат с обикновено право на глас. То не им дава право на гласуване за избор на Изпитна комисия и при гласуване за правилник за провеждане на изпита.

Чл. 14.3

Доказателство за упражняване правото на глас е членската карта, която се изпраща на членовете, след като платят членския си внос. Затова е необходимо тази карта да се носи при провеждането на Общо събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 15.1

Редовното годишно Общо събрание се свиква от Управителния съвет веднъж годишно.

Чл. 15.2

Свикването на Общото събрание се извършва писмено, най-малко един месец преди провеждането му, като се оповестява и дневният ред. Срокът започва да тече от следващия ден след изпращането на поканата. Поканата се счита за изпратена на съответния член, ако последната е изпратена на посочения от него електронен адрес. Дневният ред се определя от Управителния съвет. Най-малко една седмица преди провеждане на Общото събрание всеки член има право да дава на Управителния съвет писмени предложения за допълнения към дневния ред. Ръководителят на Общото събрание трябва да съобщи допълненията в началото на Общото събрание. Кои от представените пред Общото събрание допълнения да се включат в дневния ред, решава събранието. Предложенията за промени в устава се прилагат в пълния им текст към поканата. Общото събрание може да взема решения само за такива промени в устава, които предварително са оповестени в поканата.

Чл. 15.3

Управителният съвет има право да свика извънредно Общо събрание по всяко време.

КВОРУМ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 16.1

Общото събрание има кворум, ако присъстват най-малко седем имащи право на глас членове.

Чл. 16.2

При гласуване за правилник на провеждането на изпита Общото събрание има кворум, ако присъстват най-малко седем членове с пълно право на глас.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17.1

Общото събрание се ръководи от председателя, а ако той е възпрепятстван – от неговия заместник или от секретаря. Ако не присъства никой от Управителния съвет, Общото събрание избира ръководител на събранието. При избори ръководенето на събранието може да бъде възложено на присъстващ член за времето, през което се извършва изборът и предшестващата го дискусия.

Чл. 17.2

Начинът на гласуването се определя от ръководителя на събранието. Гласуването трябва да се проведе писмено, ако това са пожелали 1/3 от присъстващите, имащи право на глас членове. Изборът на разширения Управителен съвет става писмено.

Чл. 17.3

В най-общия случай Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство на подадените валидни гласове; гласовете на въздържалите се от гласуване се считат за невалидни.

ПРОТОКОЛИ

Чл. 18.1

За провеждането на Общото събрание се съставя протокол, който се подписва от членовете на Общото събрание и протоколчика.

Чл. 18.2

Управителният съвет осигурява достъп до протокола на всички членове.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 19.1

Управителният съвет се състои от Първия председател, заместник-председателя по финансовите въпроси и секретар, отговарящ за организацията и администрацията. Избираеми са само съучредители и сертифицирани членове.

Чл. 19.2

Секретарят, член на Управителния съвет, се избира от Общото събрание на съучредителите за срок от две години, считано от деня на избора. Ако през времето на своя избор секретарят напусне, Общото събрание на съучредителите избира нов секретар.

ЧЛЕНСКИ ВНОС

Чл. 20.1

Сдружението събира встъпителен еднократен членски внос в размер на 25% от годишния членски внос, който е дължим при приемане в сдружението. Встъпителният членски внос се заплаща след получаване на писмено одобрение за прием като редовен член на заявителя за членство в сдружението. В случай че одобреният за членство в „Международен приятелски кръг на DAV в България” междувременно се откаже, сумата не се възстановява.

Чл. 20.2

Съюзът събира годишен членски внос, чийто размер се определя за всеки две години от Общото събрание. Годишният членски внос трябва да се заплати предварително в началото на всяка стопанска година без покана. Членски внос се заплаща за една стопанска година и в случаите, когато някой член напусне сдружението по време на стопанската година или бъде изключен. Ако годишният членски внос за текущата стопанска година не е платен, то правото на глас в Общото събрание се замразява.

Чл. 20.3

Сдружението събира изпитни такси съобразно правилника за провеждане на изпитите.

Чл. 20.4

Почетните членове са освободени от заплащането на членски внос от всякакъв вид. Първият председател има право частично или изцяло да разсрочва членския внос или да разрешава изплащането на вноски.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

Чл. 21.1

Членството се прекратява поради смърт, изключване, напускане или заличаване от списъка на членската маса.

Чл. 21.2

Напускането на съюза става с писмена декларация до Първия председател. Напускането може да стане само в срок от три месеца преди края на стопанската година. С молбата за напускане за оставащото време на членството се губи правото на глас, както и правото за заемане на длъжност в сдружението.

Чл. 21.3

С решение на Първия председател може да бъде изключен от сдружението член, който въпреки двукратно писмено предизвестие не е платил членския си внос. Изключването става факт, след като са изминали три месеца от второто писмено напомняне и предупреждение за изключване.

Чл. 21.4

Ако някой член грубо погази интересите на сдружението, работи в негов ущърб, руши авторитета му пред обществото и умишлено не спазва кодекса на астролога, може да бъде изключен от сдружението с едноличното решение на Първия председател. Не е необходима вина на члена, ако продължаването на членството му е нежелано от сдружението.

Чл. 21.6

С прекратяването на членството в сдружението се прекратява и заемането на длъжността от члена.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 22.1

По решение на Първия председател – учредител на сдружението, след писмено уведомяване на Германския астрологичен съюз в качеството му на учредител.

СЪВЕТИ КЪМ АСТРОЛОГА

 1. Астрологът работи за хората, а не хората – за егото на астролога.
 2. Никога не пророкувайте катаклизми, които не зависят от нас, земните хора. Астрологията не може да предвиди действията, породени от естествени процеси в самите нас, на планетата Земя и в Космоса.
 3. Никога не разкривайте тайни от живота на някого пред други хора.
 4. Не смекчавайте фаталните заложби в хороскопа, защото те, поднесени по начин, който не плаши, могат да бъдат избегнати.
 5. Астрологът не гадае, той прави прогнози, основани на точните астрономични положения на планетите.
 6. Суетните хора си поръчват хороскопи, за да ласкаят егото си. Не си позволявайте да измисляте, за да заслужите хонорара си или просто за да се харесате. Говорете само истината.
 7. Ако при тълкуването нещо не ви е ясно, вземете съвет от своя учител. Не забравяйте, че винаги има някой, който знае повече и може да поправи грешката ви.
 8. Не забравяйте, че ако хората ви се доверяват, вие можете да промените съдбата им – за добро или зло.
 9. Не допускайте да ви обсеби желанието да блеснете над колегите си, като накарате собствената си фантазия да надделее над реално заложените характеристики в хороскопа.
 10. Фантазията на астролога може да съсипе човешки живот.
© 2011 - 2024 "АРОС Груп" ООД.  Всички права запазени.  Уебсайт от Smarty Studio